สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ

สรุปผลการแข่งขันกีฬา - จำแนกตามจำนวนเหรียญ
ลำดับ คณะสี เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวมเหรียญ รายละเอียด
1 สีแดง791733 ดูรายชื่อ
2 สีฟ้า791733 ดูรายชื่อ
3 สีเขียว1081331 ดูรายชื่อ
4 สีม่วง691429 ดูรายชื่อ
5 สีเหลือง1051126 ดูรายชื่อ

รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ลำดับ หมวดกีฬา ประเภทกีฬา ชื่อ-สกุลนักกีฬา คณะสี ประเภทรางวัล พิมพ์เกียรติบัตร
1 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปฏิพล  ศิวะภานนท์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
2 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิติวัฒน์  สิมมา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
3 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤษฎา  ฉิมภู สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
4 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสัพพัญญู  อัมพร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
5 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐภัทร  สาสังข์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
6 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายแทนไท  ปกป้อง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
7 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนดล  ฤาชา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
8 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอัทภพ  บุบชัยยา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
9 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพีระพัฒน์  จินดามณี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
10 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายลัญฉนะ  แก้วหิน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
11 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนันทปรีชา  โคษาราช สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
12 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัทพัฒน์  ลำภา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
13 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชัชพิสิฐ  เกษร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
14 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพัชรพล  พลเยี่ยม สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
15 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสรวิชญ์  จิตสมาน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
16 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนพงษ์  พรหมประดิษฐ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
17 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนนท์ธวัต  มูลศรีทา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
18 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชัยยันต์  ตุลาดิลก สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
19 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพรรคพงศ์  พรหมทา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
20 ฟุตบอล 7 คน ฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายหัสกรานต์  เขียวจันทร์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
21 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายแทนไท  ปกป้อง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
22 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัทพัฒน์  ลำภา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
23 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปฏิพล  ศิวะภานนท์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
24 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนพงษ์  พรหมประดิษฐ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
25 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพรรคพงศ์  พรหมทา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
26 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายหัสกรานต์  เขียวจันทร์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
27 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิติวัฒน์  สิมมา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
28 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชัยยันต์  ตุลาดิลก สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
29 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสัพพัญญู  อัมพร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
30 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอัทภพ  บุบชัยยา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
31 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสรวิชญ์  จิตสมาน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
32 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนันทปรีชา  โคษาราช สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
33 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐภัทร  สาสังข์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
34 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพีระพัฒน์  จินดามณี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
35 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายนนท์ธวัต  มูลศรีทา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
36 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนดล  ฤาชา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
37 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายลัญฉนะ  แก้วหิน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
38 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกฤษฎา  ฉิมภู สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
39 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายชัชพิสิฐ  เกษร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
40 ฟุตซอล ฟุตซอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพัชรพล  พลเยี่ยม สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
41 ฟุตซอล ฟุตซอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.อนงค์ลักษณ์  โยธี สีเขียว ชนะเลิศ
42 ฟุตซอล ฟุตซอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศิริลักษณ์  สุนันท์ สีเขียว ชนะเลิศ
43 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สาริน  อาจสาลี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
44 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภูริภัทร  ท้าวอ่ำ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
45 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรวัฒน์  ธนทองคำเหลือ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
46 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปฏิพล  โคตพันธ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
47 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วัชรเกียรติ  พิทักษา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
48 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อภินันท์  ชัยศรี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
49 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
50 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กรรณ์ยานี  ไขรัมย์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
51 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.วรรณพร  อิ่นคำ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
52 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กนกพร  เขตตะ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
53 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สโรชา  เหล่ามานะกุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
54 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุจิตรา  คำพันธ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
55 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุทธิดา  ติ่งนางรอง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
56 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณธีรมาศค์  มะลิพันธุ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
57 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.รัตนาภรณ์  พุทธิกาญจนกุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
58 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
59 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณัฐนันท์  ศรีสว่าง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
60 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
61 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพรรคพงศ์  พรหมทา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
62 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายสุริยา  ปัดชา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
63 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิติวัฒน์  สิมมา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
64 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอัทภพ  บุบชัยยา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
65 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายณพนันท์  นันท์ทัตวสุธา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
66 บาสเกตบอล บาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายคฑาทอง  สีหะวงษ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
67 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.วรินทร  เชื้อสุพรรณ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
68 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.อภิชญา  เกลี้ยงพร้อม สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
69 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.จุฑามาศ  นรสิงห์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
70 บาสเกตบอล บาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ทิพย์พรรษา  สมบัติวงศ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
71 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชิตพล  อนุพันธ์ สีเขียว ชนะเลิศ
72 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนากร  ศรกุพันธ์ สีเขียว ชนะเลิศ
73 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พลพัฒน์  บุญเกิ่ง สีเขียว ชนะเลิศ
74 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศตวรรษ  คงวิเชียร สีเขียว ชนะเลิศ
75 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สุประวีณ์  แก้วภักดี สีเขียว ชนะเลิศ
76 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เพชรกล้า  เพชรินทร์ สีเขียว ชนะเลิศ
77 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชิติพัทธ์  มีชัย สีเขียว ชนะเลิศ
78 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.รัตนาภรณ์  พุทธิกาญจนกุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
79 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พัชรินทร์  สุคะตะ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
80 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธัญกมล  ฟักมูล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
81 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กัญญาณัฐ  ไชยมณี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
82 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จารุวรรณ  อ่อนผา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
83 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัชภัทร  คชแพทย์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
84 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กนกวลัย  จันทะพันธ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
85 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.จิราภา  จินาวัลย์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
86 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พนิดา  สุวรรณคำ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
87 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  โสภณ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
88 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พิยะดา  เที่ยงอ่อน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
89 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.บุรัสกร  สิงห์วงษา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
90 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กรกนก  ศรีสะอาด สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
91 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายโชคชัย  จำปากุล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
92 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพฤหัส  สีหะวงษ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
93 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจีรวัฒน์  วิรุพูล สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
94 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายศุภกฤต  รินทร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
95 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายอธิชัย  ทาสา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
96 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายประดิษฐ์  ปัญญาสูง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
97 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กัณตธีร์  ประสาร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
98 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.รชต  เงินจัทร์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
99 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.มงคล  จันสีชา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
100 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พลพัฒน์  บุญเกิ่ง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
101 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ดนุสรณ์  ขันคำ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
102 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปนัดดา  พรมใบ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
103 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กชพร  บุญเย็น สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
104 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พิชญาภา  สมาน สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
105 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อมรรัตน์  บุญมาปัด สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
106 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กนกวลัย  จันทะพันธ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
107 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ยลลดา  คลธา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
108 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.พชรพรรณ  วิเศษศรี สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
109 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ศรีสุดา  จวนรุ่งแสง สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
110 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.แววตา  ดาบส สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
111 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายมาก้อง  ตั้งเกษมุกดา สีเขียว ชนะเลิศ
112 แบดมินตัน แบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิติพงศ์  บุญพามา สีเขียว ชนะเลิศ
113 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ลักษิกา  อินทร์ตา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
114 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ศานันทิณี  นามวงศ์ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
115 แบดมินตัน แบดมินตันหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ฐานิดา  ไพเตี้ย สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 2
116 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภกฤต  สายลุน สีเขียว ชนะเลิศ
117 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปฐม  กล่อมปัญญา สีเขียว ชนะเลิศ
118 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อภินันท์  ชัยศรี สีเขียว ชนะเลิศ
119 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐณิชาช์  บุญธรรม สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
120 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ประภัสสร  จันทร์พรม สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
121 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.กรกนก  ศรีสะอาด สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
122 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ดลฤทัย  คุณเลิศ สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
123 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ชลณิชา  ประจักษ์จิตร สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
124 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ณัฐวิภา  สิงหนาค สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
125 เปตอง เปตองหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปาณิศา  พิมทา สีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1
126 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจิรศักดิ์  แสงใส สีเขียว ชนะเลิศ
127 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายภาณุวงศ์  พรสวัสดิ์ สีเขียว ชนะเลิศ
128 เปตอง เปตองชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฐิติพงศ์  บุญพามา สีเขียว ชนะเลิศ
129 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นัฐวุฒิ  โพธิ์ขาว สีเขียว ชนะเลิศ
130 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.นันธนา  ชานนท์ สีเขียว ชนะเลิศ
131 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศักรินทร์ธร  คำศรี สีเขียว ชนะเลิศ
132 เซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนวัตน์  พัฒนมนตรี สีเขียว ชนะเลิศ
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003